Vergunningen

Vergunningen…

Een dakkapel dient van overheidswege aan tal van voorschriften te voldoen. Zo worden er eisen gesteld aan de sterkte, de doorbuiging, brandveiligheid, brandoverslag, vluchten bij brand, inbraakwerendheid, geluidswerendheid, wering van vocht, ventilatie, daglicht, energiezuinigheid, thermische isolatie enz. Om hierop controle te hebben heeft de overheid van oudsher een vergunningssysteem.

Sinds kort is dit vergunningssysteem vereenvoudigd.

Er wordt nu een systeem gehanteerd waarbij er “vergunning vrij”, met “lichte vergunning” en met “reguliere vergunning” gebouwd kan worden.

Een dakkapel valt onder “vergunning vrij” en “lichte vergunning”. Om nu vergunning vrij te kunnen bouwen dient aan onderstaande voorwaarden voldaan te worden.

Vergunning vrij

 • gebouwd op het achterdakvlak of een niet naar de weg of het openbaar groen

  gekeerd zijdakvlak,

 • afstand tot de voorgevel meer dan 1 meter,
 • voorzien van een plat dak,
 • zijwanden ondoorzichtig,
 • hoogte, gemeten van de voet van de dakkapel, minder dan 1,5 meter,
 • onderzijde meer dan 0,5 meter en minder dan 1 meter boven de dakvoet,
 • bovenzijde meer dan een 0,5 meter onder de nok,
 • zijkanten meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak.

Voldoet de dakkapel niet aan al deze eisen dan dient het ontwerp bij de dienst Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente ingediend te worden voor het verkrijgen van de bouwvergunning.

Lichte vergunning

De lichte bouwvergunning geldt voor kleine bouwwerken zoals een dakkapel aan de voorzijde van de woning. De bouwplannen worden eerst getoetst aan het bestemmingsplan, de welstandeisen en stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening. De gemeente beoordeelt de bouwplannen vervolgens op de constructieve veiligheid. Om nu de gemeente in staat te stellen een oordeel over de bouwplannen te vormen dienen de volgende bescheiden aangeleverd te worden:


 • Kwaliteitsverklaringen,
 • Overzichtslijst,
 • Plattegronden en doorsnedetekeningen,
 • Aanduiding bestemmingen,
 • Afmetingen perceel en situering,
 • Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil en aantal bouwlagen,
 • Inrichting parkeervoorzieningen,
 • Geveltekeningen en belendende bebouwing,
 • Detailtekeningen gezichtsbepalende bouwdelen,
 • Foto’s bestaande situatie en omliggende bebouwing,
 • Belastingen en belastingcombinaties constructie,
 • De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie.

Als u een lichte vergunning heeft aangevraagd, ontvangt u binnen 6 weken een beslissing op uw aanvraag. Als u binnen deze termijn van 6 weken geen bericht hebt ontvangen kunt u er vanuit gaan dat de vergunning is verleend. Dit geldt niet als de bouwplannen in strijd zijn met het bestemmingsplan. Dan geldt een langere beslistermijn. Nadere informatie vindt u op het Internet, www.vrom.nl/woningwet. Ook kunt u nadere informatie verkrijgen bij de gemeente. ®IsoPro Team kan u uiteraard volledig adviseren.